Cty CP Nước sạch Thái Nguyên tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015

Ngày 26/4/2016Ngày 26/4/2016 tại thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội có sự tham gia của 149 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu : 12.316.456 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,98% tổng số cổ phần có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ toạ ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT 

- Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

- Đại hội đã nghe ông Dương Thái Sơn, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016. 

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Quyết, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT. 

- Đại hội đã nghe ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

 - Đại hội đã nghe ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Quyết, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bầy Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. 

- Đại hội đã nghe ông Dương Thái Sơn, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

 - Đại hội đã nghe ông Vũ Tiến Bộ, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Đại hội đã nghe ông Dương Thái Sơn, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty năm 2015.
 

Các cổ đông nhất chí, thông qua tại Đại hội 

Trong bối cảnh khó khăn chung, đặc biệt là với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước sạch, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, kiểm tra giám sát chặt chẽ của BKS, sự cố gắng lỗ lực phấn đấu của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ CNV-LĐ Công ty, nên trong năm 2015 Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho. 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cũng đã không ngừng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Quang cảnh tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 

     Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ CNV-LĐ Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.